BANER PRISTUPNICA 1920

Statut Društva za borbu protiv raka Sombor

U skladu sa odredbama člana 12. i 78. Zakona o udruženjima („Sl.Gl.RS“ broj 51/09) i člana 18. Statuta opštinskog društva za borbu protiv raka u Somboru, na Skupštini društva za borbu protiv raka, održanoj dana 07.07.2010.godine, usvojen je sledeći

STATUT
DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA

Član 1.

Društvo za borbu protiv raka (u daljem tekstu Društvo), je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvenog vaspitanja i prevencije maligne bolesti.

Član 2.

Ciljevi Društva su prevencija malignih bolesti populacije (edukacija zdravih da ostanu zdravi, borba protiv duvanskog dima, popularizacija zdravih životnih navika i briga o zdravoj životnoj sredini), psihosocijalna rehabilitacija lečenih od maligne bolesti, negovanje zdravstvene kulture u saradnji sa svim drugim oblicima kulture: muzička, likovna, literarna i dr.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo naročito:
- organizuje društvene aktivnosti koje su u službi onkološke zaštite i druge akcije borbe protiv raka, a naročito rano otkrivanje malignih oboljenja,
- organizuje široku zdravstveno-vaspitnu i obrazovnu delatnost u cilju upoznavanja građana sa oboljenjima od raka, kao i mogućnostima savremene medicine u lečenju ovih oboljenja,
- organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne
skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti
zdravstvenog vaspitanja i prevencije malignih bolesti,
- konstantno i organizovano radi na suzbijanju pušenja,
- organizuje različite kulturne manifestacije kroz koje populariše zdravstvenu kulturu,
- okuplja građane u stalnoj i sistematskoj borbi protiv raka, zagađenosti
čovekove sredine i pušenja, radi zdravih životnih navika i zdrave životne sredine,
- organizuje volonterske akcije u okviru zdravsteveno vaspitnih aktivnosti,
- sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 4.

Naziv Društva je: Društvo za borbu protiv raka.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Anti-Cancer Society. Društvo ima sedište u Somboru, ul. Čonopljanski put broj 15D. Društvo svoju delatnost ostvaruje na teritoriji R Srbije.

Član 5.

Član Društva može biti svako lice koje prihvata ciljeve Društva i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Društva.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Društvo uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski
zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Društvu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Društva.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Društvu.

Član 7.

Punoletni član Društva ima pravo da:

- ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva,
- neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, te preko Organa Društva,
- bira i bude biran u Organe Društva,
- bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva. Član je dužan da:
- aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Društva,
- učestvuje u aktivnostima Društva,
- plaća članarinu,
- obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 8.

Organi Društva su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Rad Društva se odvija kroz klubove : „Nada“, „Stoma“, „Nutricija“ i „Bubamara“, te likovnu sekciju.

Član 9.

Skupštinu Društva čine svi njeni članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine
može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu

najmanje 1/3 članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda, a može se zakazati i telefonom.

Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

Skupština Društva vrši sledeće poslove:
1. donosi plan i program rada,
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta,
3. usvaja druge opšte akte Društva,
4. bira i razrešava članove Upravnog odbora,
5. razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora,
6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,
7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva,
8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i
inostranstvu,
9. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu,
10. razmatra probleme i najznačajnija pitanja iz rada Društva i donosi zaključke i smernice za dalji rad,
11. donosi odluke o dodeli priznanja i zahvalnica,
12. ostvaruje i druge zadatke značajne za realizaciju ciljeva i zadataka
Društva.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Društva neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Društva koji se stara o sprovođenju ciljeva Društva koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 5članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa društvo u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupa Društvo i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Društva.

Član 12.

Upravni odbor:
1. rukovodi radom Društva i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva,
2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva,
3. poverava posebne poslove pojedinim članovima,
4. donosi finansijske odluke,
5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom
incijativom ili na predlog najmanje 5 članova Društva i priprema predlog izmena i dopuna koji podnosi Skupštini na usvajanje,
6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima, a po potrebi određuje posebnog zastupnika Društva za taj postupak,
7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu Zakonom ili ovim Statutom ovlašćeni drugi organi Društva.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje ½ članova a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Sednicama Upravnog odbora rukovodi predsednik, održavaju se po potrebi, a mogu se zakazati i telefonom.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 14.

Rad Društva je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Društva, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti društva podnose se članovima na sednici Skupštine Društva.

Član 15.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim društvima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Društvo može pristupiti međunarodnim društvima – udruženjima za borbu protiv raka, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 16.

Društvo pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Društvo može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zdravstvenog vaspitanja i prevencije maligne bolesti, kao i prodajom proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Član 17.

Društvo može iz svojih sredstava članovima Društva i drugim pravnim licima plaćati naknadu za radnje ili usluge koje su ta lica izvršila, u funkciji ostvarivanja ciljeva Društva.

Član 18.

Društvo prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanja ciljeva Društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Društva preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.

Član 20.

Društvo ima pečat okruglog oblika sa natpisom oko spoljne ivice „Društvo za borbu protiv raka“ , u sredini „Sombor i ispod njega amblem .

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja, te prestaje da važi raniji Statut Opštinskog Društva za borbu protiv raka.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA
S O M B O R
Đuka Rakinić

Preuzmite Statut (srpski)

Download Statute (english)

KONTAKT INFO

Društvo za borbu protiv raka

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati

Telefon: 025 44 00 44 tokom celog dana

Email: info@sombor-cancer.org.rs

ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:
prim dr Đerđi Šarić
Zamenica:
Vanja Vukša, dipl. bibliotekar informatičar
Sekretarka:
Mara Dobrić, farmaceut.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić